Kullanıcı Sözleşmesi

PLATFORMUMUZA ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ. (İlan Tarihi: 08.03.2021)

Taraflar

Paylith: Felis Yazılım Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

Site: www.paylith.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Paylith Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Paylith tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar, Paylith, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Paylith tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Paylith tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcı'lara duyurulur.

Paylith Ödeme Altyapısı: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, Paylith tarafından sağlanan Hizmet

Ödeme Hizmet Sağlayıcısı: 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları hakkında kanun kapsamında, BDDK lisansına sahip, Paylith ile iş ortaklığı yapan şirket

Havuz Hesabı: Risksiz Alışveriş Sistemi Hizmet'inin ifa edilmesi için, Ödeme Hizmet Sağlayıcısı tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap

Ürün: Site'de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Paylith tarafından açıklanan ve açıklanacak her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Üyelik; Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için istenilen bilgilerinin gönderilmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Hak ve Yükümlülükler

Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

 • Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve/veya Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Paylith'in kendisine ait Site’de kayıtlı olan bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Paylith’den her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
 • Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Paylith'in kendisine ait Site’de kayıtlı olan bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Paylith’den her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
 • Kullanıcı'lar, Site içerisinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Paylith, Kullanıcı'lar tarafından Paylith’e gönderilen ve/veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcı'lar, Paylith'in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
 • Kullanıcı’lar, Satıcı web sitelerinden satın alacağı mal ve/veya hizmetlerin bedellerini, Paylith Hizmetleri’ni kullanarak Paylith tarafından yönetilen Havuz Hesabı'na göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Paylith'in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site’de işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Paylith ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına ve/veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Paylith ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Paylith, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Paytlih’in, Paylith çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Paylith, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 • Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Paylith’in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, Paylith'in 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, Paylith’in herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme kapsamında Hizmet ile gerçekleşen işlemleri durdurabileceğini ve işlemin durdurulması sebebiyle Paylith'den herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, Paylith'in istediği zaman, işbu sözleşmede sunulan hizmetleri ücretli olarak sunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, yaptığı bir ödeme sonrası Paylith'in ödemeye ilişkin güvenlik kontrolleri gerçekleştireceğini, bu kontroller sonrası ödemeyi güvenli bulmayarak iptal/iade edebileceğini, böyle bir durumda Paylith'den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Paylith, Kullanıcıları'na kendi inisiyatifleri doğrultusunda, Paylith tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını/epostalarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada Paylith tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Alıcı ve Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

 • Alıcı, Paylith ile Satın Al butonu ile Ürün'ü satın almak amacıyla talepte bulunması ile; Ürün açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini de kabul etmiş sayılır.
 • Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün/Ürünler'in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, Site'de satışa arz edeceği bir Ürün'ü, 'Paylith ile Satın Al' seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, Alıcı'nın Ürün bedelini Güvenli Hesaba ödemesini yaptıktan sonra, 3 iş günü +24 saat içinde Site'ye Ürün'ün gönderi bilgilerini girmesi gerekmektedir.
 • Alıcı, satın aldığı Ürünler'in bedellerini, Risksiz Alışveriş Sistemi Hizmet'ini kullanarak, Paylith tarafından yönetilen Havuz Hesabı'na, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, Ürün'ün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir.
 • Alıcı Ürün bedelini Güvenli Hesaba ödemesini yaptıktan sonra 3 iş günü +24 saat içinde Satıcı, Site'ye Ürün'ün gönderi bilgilerini girmesi gerekmektedir. Alıcı, Satıcı'nın Site'ye Ürün'ün gönderi bilgilerini girmesinden itibaren 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde Ürün'ü teslim alıp Havuz Hesabı’ndaki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına transferi için Paylith'e işlem talebinde bulunacağını veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmemesi halinde, Ürün'ü Satıcı'ya iade edeceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Paylith'e işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere Ürün'ü Satıcı'ya geri gönderdiği takdirde, Havuz Hesabı’nda tutulan, ilgili Ürün'e ait satış bedelinin, ancak Satıcı'nın Ürün'ü geri aldığına dair Paylith’e bildirimde bulunması sonrasında Alıcı'nın hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Site'de Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen Ürünler'in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünler'den olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili Paylith'in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 • Satıcı, Alıcı'nın Ürünü almaya hak kazandıktan sonra 12 saat içinde Ürün bedelini Havuz Hesabı’na yatırmakla yükümlü olduğunu ve Ürün bedelinin yatırmaması halinde Alıcı'ya bir defaya mahsus olmak üzere 12 saat daha ek süre verileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Site'de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Paylith'in kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya Ürün'e verilen tekfileri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü Paylith'in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Paylith'den, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Paylith’in ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Paylith'in herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, Site'de sergilenen Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Ürünler'in daha önce üreticisi veya yetkili satıcılar tarafından Türkiye'de ve Dünya'da piyasaya sürüldüğünü, Paylith'in ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
 • Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürünler'in Yasaklı Ürünler'den olmamasından; Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Havuz Hesabı'na gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı'nın Paylith’e kaydettiği banka hesabına ödeme günlerinde havale edileceğini; bu süreçte, Havuz Hesabı’nda bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, Paylith'in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Paylith'in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, satmaya çalıştığı Ürün'ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Paylith aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıdan talep etme hakkı her zaman mevcuttur.
 • Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Paylith'in herhangi bir zarara uğraması durumunda, Paylith’in doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Havuz Hesabı içinde bulunan parası olması halinde, Paylith'in herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Paylith’in, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne ad altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul eder.

Paylith’in Hak ve Yükümlülükleri

 • Paylith, Alıcı'nın Paylith Hizmetlerini kullanarak yaptığı ödemeyi, Kullanıcı ile olan anlaşmasına uygun olarak Kullanıcı’ya aktaracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Paylith, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Paylith, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve ihbar süresi vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Paylith'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Paylith tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.
 • Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, Paylith tarafından geçici veya kalıcı olarak kapatılır.
 • Kullanıcı'lar ve Paylith hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
 • Paylith, Kullanıcılar'ın satışa sundukları ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.
 • Satışa konu ürünün ithali, bu sırada doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Satıcı'ya aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz Paylith'in bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yasaklı Ürünler

 • Paylith tarafından Site'de verilen Hizmet'ler kapsamında, bazı Ürünler'in satışa sunulması Paylith tarafından yasaklanmıştır. Satışa sunulması yasaklanan Ürünler, Site'nin 'Başvuru Yap' bölümünde, Bilgilendirme bölümünde bulunan Yasaklı Ürünler listesinde belirtilmektedir.
 • Yasaklı Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa sunulması edilmesi ve bu durumun Paylith tarafından tespit edilmesi halinde, Paylith, ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler'i satışa sunan eden Satıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak kapatma ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.
 • Paylith, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak ve/veya sahte Ürün satışlarında), Satıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler'in satışıyla bağlantılı olarak, Paylith ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Paylith’i hiçbir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Paylith'in, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, Site'de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hizmetler

 • Paylith tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılan işlemlerin ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

Gizlilik

 • Paylith, KulIanıcı'ya ilişkin bilgileri, işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir veya açıklayabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları

 • Site'ye ilişkin her türlü tasarım, metin ve tüm kodlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm elemanları Paylith’e ait olarak ve/veya Paylith tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Paylith ile ilgili tüm bu elemanları ve Paylith'ın telif haklarına tabi tüm çalışmalarını, Paylith markasını, Paylith'a ait her türlü bilgiyi kopyalayamaz, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, aksi takdirde, Paylith'in uğrayacağı zararı ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğrayacakları zararları ve bu zararlardan dolayı Paylith'dan talep edilecek tazminat miktarını ve bu durumlara ilişkin mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü zararı karşılamakla sorumlu olacaklardır.

Sözleşme Değişiklikleri

 • Paylith, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 08.03.2021 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

Mücbir Sebepler

 • Hukuken "mücbir sebep" sayılan tüm hallerde, Paylith, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Paylith için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Paylith'den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Paylith, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Paylith'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

 • Yasaklı Ürünler olarak belirtilen Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Paylith tarafından tespit edilmesi,
 • Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
 • Kullanıcı'ların, Site'de satışa arz ettikleri Ürünler'in alım-satımlarını, Paylith Ödeme Altyapısı'nı kullanmamaları.
 • Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
 • Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

Ücretler

 • Paylith, satışa arz için Ürün listeleme, Paylith Ödeme Altyapısı’nı kullanma ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin 'Sıkça Sorulan Sorular' bölümünde ilan edecektir. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Fiyatlandırma ve Ödeme Şekli

 • Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında Paylith üzerinden aldığı ödemeler için işlem başına komisyon ödeyecektir. Ödemeler, Paylith tarafından belirlenen ödeme periyotlarında kullanıcının hesabına geçecektir.

Kayıtların Geçerliliği

 • Kullanıcı, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Paylith'ın bilgisayar kayıtlarının H.M.K 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten Paylith kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu 16 (on altı) madde'den oluşan sözleşme, Kullanıcı'nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Hemen müşterilerinize güvenli ödeme alt yapısı sunun.
Şimdi Başvurun!